Vedtægter

FORSIDEN >> VEDTÆGTER

VEDTÆGTER


Foreningen for Spælsau i Danmark

Vedtægter.

 

Foreningen for Spælsau i Danmark

Vedtægter anno 2020.

 

 • 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er "Foreningen for Spælsau i Danmark". Foreningens hjemsted er formandens adresse.

 

 • 2. Formål:

Foreningens formål er:

At bevare racen Gammalnorsk Spælsau jvf racestandard fra Gammelnorsk Spælsau i Norge samt bevare racen Farga Spælsau jvf racepreg fra Farga Spælsau i Norge.

At arbejde for racernes udbredelse i Danmark

 

 • 3. Medlemmer.

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, organisationer, virksomheder m.v., som vil tjene foreningens formål. Medlemskab med stemme- og opstillingsret er gældende 7 dage efter modtaget betalt kontingent.

 

 • 4. Kontingent.

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling, således:

- Medlemsskab koster 250 kr

-Husstandsmedlemsskab koster 400 kr. Omfatter 2 personer på samme adresse, navn på begge personer skal oplyses

- Støtte medlemskab for Organisationer og virksomheder koster 500 kr.

 

 • 5. Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

 • 6 Ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 4 til 6 medlemmer og en formand. Medlemmer og formand vælges på den ordinære generalforsamling ved almindeligt stemmetal. Formanden vælges hvert år på generalforsamlingen. Der kan desuden vælges indtil 2 suppleanter med angivelse af henholdsvis 1. og 2. suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

Med undtagelse af formanden er bestyrelsesmedlemmernes valgperiode på 2 år, således at 2 medlemmer afgår i lige år og 2 medlemmer afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 2 gange årligt eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Møderne indkaldes af formanden og ledes af denne. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede. Referat af bestyrelsesmøder skal være tilgængeligt på hjemmesiden senest 14 dage efter afholdt møde.  Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

 

 • 7. Ordinære generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af juni måned og indkaldes via hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse af Generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
 4. Regnskab for det forløbne år fremlægges af kassereren til godkendelse.
 5. Bugettet for indværende år fremlægges til orientering.
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra beslutning om vedtægtsændringer, der træffes jf. bestemmelserne i §10.

 

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det begrundet eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver motiveret begæring herom.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage efter begæringen modtages og afholdes senest 1 måned efter.

 

 • 9. Tegningsregler og hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen, idet dog dispositioner, der overstiger et samlet beløb på kr. 2.500,00, skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Der påhviler ingen af foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

 

 • 10. Vedtægtsændringer.

Foreningens vedtægter kan ændres på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling. I begge tilfælde skal indkaldelse med forslag til vedtægtsændringer være tilgængelig på hjemmesiden mindst 14 dage før.

Beslutning om vedtægtsændringer kan kun træffes med flertal på mindst 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, hvorefter ændringerne straks træder i kraft.

 

 • 11. Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses, når 3/4 af foreningens medlemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stemmer for opløsning. Er der på generalforsamlingen ikke det tilstrækkelige antal medlemmer tilstede, skal bestyrelsen senest inden 60 dage indkalde til ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmer.

 

 • 12. Foreningens formue.

Ved opløsning besluttes på sidste generalforsamling, hvordan foreningens formue skal fordeles.

//Revideret april 2020