Generalforsamling marts 2017

Referat fra generalforsamling i Forening for Spælsau i DK


04.03.2017 hos Noomi Toftegård, Allindemaglevej 32, 4100 Ringsted


Deltagere: Camilla, Josephine, Anette, Noomi, Maj-Britt, Kia, Lisbeth, Finn, Else og Lone


     Valg af dirigent

Noomi blev valgt til at varetage dette, og fik ført os godt gennem mødet


2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden, og da det sidste år blev besluttet at denne skal være mundtlig, kommer den her i stikordsform

Bestyrelsen har i 2016 arbejdet med at ændre racebeskrivelsen, så vi arbejder tættere sammen med raceforeningen i Norge om hvordan vores dyr ideelt skal se ud. Det betyder bl.a. at vi stiller med uld til udstilling, således at uldkvaliteten bliver en større del af bedømmelsen.

Ovenstående har medført et større arbejde med dommerforeningen, som ikke alle er lige begejstrede og det har været svært at få imødekommet. Vi prøver selv at finde dommere, som er interesserede, og vil ruste dem til de nye bedømmelser, ved at arrangere et kursus i Norge. Vi er desværre ikke nået endeligt i mål.

Vi har prøvet at gøre os synlige på dommerkursus, hvor vi har præsenteret vores nye racebeskrivelse

Bestyrelsen har været på rundrejse i Norge, og set nogle fantastiske spælsau. Turen var tak for sidst, hvor Nordmændene besøgte os for et par år siden, og del i et større fællesskab og bedre samarbejde. Turen er beskrevet i sidste spælsau-nyt.

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Seges om at få rettet racen fra spel, til fremover at hedde spælsau.

Bestyrelsen var repræsenteret ved 2 personer på årsmødet i Norge i september 2016

foreningen har været repræsenteret ved Landsdyrskuet, Roskilde dyrskue og ved Fårets dag i Hedeland

Der er i 2016 lavet nye vistitkort samt brochure. Medlemmer kan få disse udleveret til uddeling ved relevante event.

Vi har deltaget i organiseringen af fællesorganisationen, og det første år betalt kontingent for spælsauforeningens medlemmer. Dette fortsætter foreløbig uændret.

foreningen har gennem medlemsblad og erfagruppe forsøgt udbredelse bl.a. om korthaleracerne og behov for kobber. Camilla har bl.a. kontakt til USA, og deler den viden vi får derovre fra. Vi søger desuden viden om fårenes behov for kobolt, som selvfølgelig deles, hvis vi finder vigtig viden.

Bestyrelsen  lavede i 2016 en tur, for at genotypeteste vores dyr. Desværre var der en fejl i testene, så resultaterne udeblev.

Maj-Britt har i 2016 igen holdt uld dag og garvekursus i Jylland, med stor tilslutning.


3. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse

Ingen indkomne forslag


4. Fastsættelse af kontingent 

Der var enighed om at der fremover kun skal være et kontigent for alle medlemmer på 250,- samt fortsat 500,- for foreninger og virksómheder. Dette grundet, at foreningen faktisk bruger mere end de 125,- kr det tidligere har kostet for de mindste spælsaubesætninger, bare på at sende medlemsblad og kalender.

Det første år vil stadig være gratis for nystartede besætninger.

Det nye kontingent træder i kraft for 2018


5. Regnskab for det forløbne år og budget for indeværende år fremlægges af kassereren til godkendelse.

Regnskab og budget godkendt uden indvendinger


6. Valg af formand

Camilla valgt enstemmigt og uden modkandidat


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Josephine og Noomi genvalgt

Kia Kolstrup nyvalgt medlem i bestyrrelsen

Pia genvalgt som suppleant


8. Valg af revisor

Bent genvalgt


9. Eventuelt

Ny genotypetest. Kia vil spørge Berit, som er dyrlæge, og meget interesseret i at lære mere om får, om de sammen kan arrangere en tur. Der vil blive meldt ud om evt. tilmelding. Testen koster stadig 125,- pr dyr

Camilla beder om mere hjælp, bl.a. i form af at flere vil komme med indput til bladet. Hun føler indimellem at det er formandens ord, der står fra start til slut. Det gælder alle medlemmer. Det kan være små anakdoter fra hverdagen, problemer I er stødt på…. Alt er velkomment. Evt kan det laves som en stafet der går på omgang.

Der arbejdes på en dag hvor alle kan komme og få bedømt / kåret vores dyr, i mere uformelt regi end de store dyrskuer. Vi mangler stadig det rigtige areal til dette formål.

Der arbejdes på en infoaften ved dyrlæge Laila.. om almindelige fåresygdomme. Der er stor tilslutning til dette.

Camilla orientere om, at landsdyrskuet i Herning har afvist at dømme vores dyr med uld, som ellers står i vores nye racebeskrivelse


// ref: Lone Krag


REFERAT Generalforsamling

Marts 2017