referat Generalforsamling 2012


Referat fra Generalforsamling i Foreningen for Spælsau i Dnamark.


Fyn, februar 2012


Til generalforsamlingen var mødt: Marianne Johansen, Maj-Britt, Kirsten Kerrigan, Lenette Bech, Thorild og Ole Nørgaard, Allan Rasmussen og Berit Kiilerich


Referat i henhold til dagsordenen:


Valg af dirigent


Ole Nørgaard blev valg til dirigent


 


Bestyrelsens beretning


Formanden fremlagde beretningen:


Der har været mange arrangementer i år. ”uge 13” på Lystbækgård, hvor der i en hel uge blev arbejdet med uldkunst og meget mere, Livsstilsmessen i Odense, Spælsaudag på Lystbækgård, Håndarbejdsdage på Rødding Højskole, Inspirationsaften på Hørvævsmuseet på Fyn. Dogmestrikundervisning i Bolbro, hos Fynske Fåreavlere og på Lystbækgård. Spælsau har været repræsenteret på dyrskuer: Roskilde (hvor racen blev sjællandsvædder!! Super flot), Herning, Bregentved og en lang række mindre skuer. Særlig har der været stor aktivitet på Sjælland. Det Bornholmske Dyrskut efterlyste en dommer til Spælsau – Jens Frederik tog over. Det blev besluttet at foreningen medvirker til udarbejdelsen af et hæfte om dogmestrik.


Beretningen blev godkendt.


Indkomne forslag


Der var indkommet 3 forslag.


1.       Vedrørende medlemskontingent, var det foreslået, at der kun skal være én takst på 250,- . Forslaget blev bragt til afstemning. Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 1.


2.       Der var fremsat forslag om tilskud til kurser for foreningens medlemmer. Forslaget blev bragt til afstemning. Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 1.


3.       Der var fremsat forsalg om samarbejde med Gotlænderforeningen. Baggrunden var blandt andet at forbedre mulighederne for at medvirke til, og deltage i Gotlænderforeningens kursusaktiviteter og andre arrangementer til medlemspris. Forslaget blev ikke bragt til afstemning. Det blev besluttet at den kommende bestyrelse skal drøftet, hvordan et samarbejde med Gotlænderforeningen eventuelt kan foregå, herunder, hvilke områder, der kan samarbejdes om, Bestyrelsen kan så – i fornødent omfang – fremsætte forslag til vedtægtsændringer.


Regnskab og budget


Der blev fremlagt regnskab. Regnskabet blev påtegnet af revisoren. Regnskabet blev godkendt. Det blev besluttet at supplere regnskabet med en note om beholdning af stofmærker.


Valg af formand


Berit Kiilerich var på valg som formand. Berit modtog genvalg.


Valg af bestyrelsesmedlemmer


Birthe Rasmussen og Marianne Johansen var på valg. Birthe modtog genvalg. Marianne genopstillede ikke, men vil gerne fortsætte som kasserer. Maj-Britt Steiniche blev valgt til bestyrelsen.


Thorild Nørgaard blev valgt som suppleant. Bestyrelsen bør tilrette vedtægterne i den forbindelse.


Valg af revisor


Allan Rasmussen blev valt som revisor.


Eventuelt


Maj-Britt gennemgik hjemmesiden


Der blev givet en række emner til bestyrelsens kommende arbejde:


·         Formulere annoncepolitik for hjemmesiden


·         Bringe medlemsprofiler på hjemmesiden – formanden starter


·         Tage stilling til, hvad der kan gives af medlemsfordele, så der kan bruges i rekrutteringen af medlemmer.


·         Koncept for vædderliste på hjemmesiden


·         Arrangere inspirations kurser – spinding og dogmestrik var nogle af emnerne.


Berit orienterede om Sheepskills projektet og uddelte USB-stiks, og opfordrede til at vi kunne bruge dem til at levere materialer til hjemmesiden og anden aktivitet.


Herning Kommune medvirker til et projekt med ”hyrde på heden”.


Udkastet til dogmebog blev fremvist. Pris og distribution blev drøftet.


Et udkast til et skema, som kan bruges i forbindelse med uldbedømmelse, blev fremvist. Mulighederne for anvendelse blev drøftet.


Vejledende priser for avlsdyr blev drøftet. Der ser ud til at være en vis forskel mellem landsdelene, men det ser også ud til at der sker en vis afstemning af priserne lokalt. Der var enighed om, at foreningen ikke kan fastsætte priser.


Nye tiltag blev drøftet. På Sjælland ligger hovedinteressen på udstillinger og salg af kød. Derfor kunne det være relevant at bringe mere relevant stof af den slags på hjemmesiden. Også fakta om dataregistrering og anatavler kunne være godt udredningsstof til hjemmesiden.


Alle gode input til hjemmesiden er velkomne – madopskrifter, aktiviteter og lignende.


Herefter blev generalforsamlingen afsluttet.