Referat af Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Foreningen for Spælsau i Danmark.

Lørdag d. 20. februar 2016 afholdt hos Maj-Britt Steiniche i Karup.

Referat

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1.Valg af dirigent

Maj-Britt blev valgt som dirigent og Camilla som referent (med hjælp fra Lone).


Deltagere ved generalforsamlingen:

Camilla Næstholdt Petersen, Josephine Henriksen, Noomi Toftegård, Maj-Britt Rothmann Steiniche, Annette Panduro Petersen, Lisbeth Haugaard og Lone Krag


2.Bestyrelsens skriftlige beretning fremlægges til godkendelse.

Årsberetning af Formand Camilla Næstholdt Petersen for Foreningen af Spælsau i Danmark.

Efter Generalforsamlingen feb. 2015 har vi fået gennemført følgende ting:

Ny hjemmeside – Efter lidt start vanskeligheder med at få hjemmesiden på Google burde den nu være tilgængelig. www.spaelsauforeningen.dk

Grunden til flytning og nyt navn var at vi ikke kunne få lov at overtage det gamle domæne.

Gratis medlem det 1. år -  Det blev vedtaget at man kunne blive gratis medlem det første år man havde Spælsau – dog var 2015 et år hvor alle kunne være med gratis for at danne bekendtskab med foreningen og dens tilbud.

Kalender – vi fik lavet en medlemskalender i 2015 og denne succes gentog vi for 2016 med en kalender i dec. 2015. Dog har det været svært at få billeder nok af forskellig karakter med ordentlig kvalitet. Det er planlagt, at der i 2016 vil være en konkurrence blandt medlemmerne for at indsende billeder til næste års kalender.

Dyrskuer – Roskilde Dyrskue og Landsskuet Herning – begge steder var racen repræsenteret, men vi ville gerne have endnu flere Spælsau avlere til at udstille denne skønne race.

Dommerproblematikken – denne er endnu ikke løst og ser ud til at blive en stor mundfuld for de danske dommere, da de ikke er klar til at bedømme får med uld. Selv efter indbydelsen og gennemgang af racen med enkelte dommere, var der meget lille forståelse for ønsket om at racen ses som en helhed og ikke bare kød og muskelfylde.

Opdeling af Farget Spæl og GNS – der er nu åbnet for opdeling af Spælsau i DK, der er blevet racegodkendt enkelte dyr og andre er klart Farget Spæl – desværre har det være uden succes at kontakte foreningen for Farget Spæl i Norge får at modtage deres racebeskrivelser. De har simpelthen ikke svaret på mine henvendelser. Der arbejdes videre på dette.

Farvegenetik – Josephine Henriksen har igennem to blade i 2015 fortalt om farvegenetik. Det er klart vores ambition at fortsætte med at lave faglige artikler der kan hjælpe avlerne.

Fællesorganisationen Får -  Der har været meget uro iblandt fåreforeningerne i Danmark. Der er blevet stiftet to nye landsdækkende foreninger. Vi har i Spælsauforeningen besluttet at støtte op om Fællesorganisationen Får sammen med Fynske og Sydvestjyske og DFA, da denne støtter op om Fonden og samarbejde på et pris niveau vi kan være med til.


Spælsau Nyt – Bladet er udkommet 4 gange i 2015 og indtil nu 1 gang i 2016. Bladet er præget af at det hovedsagligt er undertegnede der skriver bladet og det ville være fortrække at der kom flere indslag fra medlemmer og andre med noget på hjertet. Der er udbudt et nyt blad fra Inga m.fl. som alle fåreavlere kan abonnerer på. Bliver dette en realitet vil jeg foreslå at foreningen får et abonnement som vi så kan klippe artikler ud af og sætte i vores blad. Da dette bladudvalg betales af Fonden for deres arbejde er det materiale, der er tiltænkt alle som har med får at gøre.


Hvad nåede vi så ikke:

Vædderregistrering

Brochure om Spælsau til uddeling


Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak til vores Norske venner med at holde os opdateret om hvad der sker i Norge.


3.Behandling af indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse.

Gennemgang af de indkomne forslag fra bestyrelsen til ændringer i vedtægterne. Følgende ting blev vedtaget:

§1 – Farget Spæl ikke Fagre Spæl – stavefejl.

§2 – forslag godkendt

§4 – forslag godkendt

§6 – forslag godkendt

§7 – forslag godkendt - punkt 2 (minus skriftligt) ”Der kan ikke stemmes ved fuldmagt” forbliver.

§10 – forslag godkendt


4.Fastsættelse af kontingent

Kontingent fastholdes.


5.Regnskab for det forløbne år og budget for indeværende år fremlægges af kassereren til godkendelse.

Regnskabet er fremlagt og godkendt.

Budget for 2016 er fremlagt og godkendt.


6.Valg af formand

Camilla Næstholdt Petersen blev genvalgt


7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Lone Krag blev genvalgt

Maj-Britt Steiniche blev genvalgt

Annette Panduro Petersen blev valgt ind i bestyrelsen

Pia Jessen blev valgt som suppleant.


8.Valg af revisor

Bent Blenstrup blev genvalgt som revisor


9.Eventuelt

Forslag om at søge fondsmidler evt. Fåreafgiftsfonden for tilskud til undersøgelsen af Genotyper hos Spælsau.


Vi aftalte at d. 19. marts 2016 vil der være en Genotype-tur på Sjælland og øerne, hvor alle interesserede kan få testet deres dyr. Det koster ca. 100 kr. pr stk. at få testet genotypen. Det er mest optimalt at få testet sine gamle avlsdyr der er forældre til flest lam.


Maj-Britt gjorde opmærksom på at hun afholder garvekursus i Påsken. Tilmelding til Maj-Britt – se flere oplysninger på www.kennelrothmann.dk


Der skal vælges 1 medlem til repræsentantskabet i fællesorganisationen for får. Camilla Petersen blev enstemmigt valgt til denne post.


Der er ønsker om at indkaldelse til generalforsamling ikke kun sker via hjemmeside, men at vi fortsat bruger Facebook og meget gerne mail. Bestyrelsen vil efterkomme dette, men ønsker ikke, at det skal indskrives i vedtægterne.


Forslag til vedtægtsændringer til næste års generalforsamling:

Dagsorden pkt. 2

Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

Ændres til: formandens beretning.


Der er ønske om at visitkort og evt. pjece udarbejdes inden fårets dag, så disse kan udleveres denne dag. Bestyrelsen arbejder på at nå dette, og vil sende nogle stykker sammen med næste medlemsblad.


Tak for i dag og tak for god forplejning.